Služba Energetický detektív predstavuje vypracovanie štúdií, ktoré hľadajú odpovede na otázky súvisiace s oblasťou energetiky a ochranou životného prostredia - s výrobou, distribúciou a spotrebou energií rôznych druhov,
i obnoviteľných druhov energií.
Služba je poskytovaná veľkým podnikom, ministerstvám, VÚC - kam, mestám
a rôznym ďalším záujemcom.
Pre ilustráciu, predmetom štúdií môžu otázky typu:
1. Prečo sa byty alebo bytové domy odpájajú od centrálneho zásobovania teplom v danej lokalite ? Čo je príčinou takýchto javov a ako im predchádzať ?
2. Je spotrebiteľ energie dostatočne chránení pred monopolom výrobcov tepla ? Aké účinné mechanizmy vybudovať pre ochranu spotrebiteľa ?
3. Prináša certifikácia budov očakávané výsledky a ak nie, ako zistené nedostatky odstrániť ? Čo je potrebné urobiť, aby energetická certifikácia priniesla predpokladané benefity ?
4. Čo je potrebné v našom podniku urobiť aby sme naštartovali účinný mechanizmus nepretržitého hľadania úspor energie a čo bráni presadeniu takýchto mechanizmov v praxi ?
5. Aké mechanizmy zaviesť na úrovni mesta alebo vyššieho územného celku v blízkej budúcnosti, aby sme znížili spotrebu energie, znížili náklady na energie
a využívali v čo najväčšej miere obnoviteľné zdroje energie ?