Energetické certifikáty vypracujú odborne spôsobilé osoby, ktorých zoznam je uvedený na internetovej stránke www.sksi.sk.

Za nesplnenie zákonom stanovenej povinnosti vypracovania energetického certifikátu alebo energetického štítku budovy je možné kontrolných orgánom stanoviť pokutu do výšky až 1 000 eur. Kontrolným orgánom je Štátna energetická inšpekcia.

... predchádzajúci