Energetický audit predstavuje návod ako ušetriť energiu. Pre rodinné domy a bytové domy nie je zo zákona povinný.

Energetický audit je výhodný hlavne pre rodinné a bytové domy v štádiu príprav na zatepľovanie. Vlastníkom budov poskytne nielen informácie o súčasnom stave rodinného alebo bytového domu, ale posúdením rôznych variánt riešenia doporučí najoptimálnejší postup s vyčíslením možných úspor, výšky investície i jej návratnosti. Je výborným materiálom pre prvé úvahy o možnostiach energetických úspor.

V neskoršom štádiu predstavuje podklad pre tvorbu samotného projektu. Tvorí základ pre tzv. Projektové energetické hodnotenie stavby, ktoré predkladá stavebník ako povinnú súčasť projektu pre stavebné povolenie príslušnému stavebnému úradu.

Po ukončení realizácie úsporných opatrení tvorí spolu s Projektovým energetickým hodnotením stavby poklad pre vypracovanie dokumentu Energetický certifikát budovy. Energetický certifikát budovy je povinným dokumentom, ktorý vyžaduje stavebný úrad pri kolaudácii budovy.

Energetické audity vykonávajú odborne spôsobilé osoby alebo firmy, ktorých zoznam je uvedený na internetovej stránke www.siea.gov.sk.