ESG REPORTING AKO CESTA K UDRŽATEĽNEJ BUDÚCNOSTI

Klimatická zmena prináša riziká pre súkromné spoločnosti. Prejavy klimatickej zmeny ohrozujú stabilitu a ich rozvoj.
Na zmeny, ktoré prinesie prehlbujúca sa klimatická zmena v kombinácii s rýchlym prienikom digitalizácie a umelej inteligencie, by sa spoločnosti mali pripraviť.
Pasívne postoje vedení firiem predstavujú nebezpečnú ilúziu s nepredstaviteľnými následkami v blízkej budúcnosti.
Nárast cien energií, spoplatnenie emisií skleníkových plynov, nárast poplatkov za poistenie rizík, zmeny v dodávateľských reťazcoch, strata pracovných miest nasadením služieb umelej inteligencie, posilňovanie udržateľnej reputácie u konkurencie, migrácia, spoločenské zmeny a globálne konflikty, postavia spoločnosti pred úlohu zohľadniť budúce riziká a premietnuť ich do svojho obchodného modelu.

Čo je manažment ESG údajov ?

Manažment ESG údajov sa týka procesu zhromažďovania, spracovania, hodnotenia a správy údajov o environmentálnych, sociálnych a vládnutých aspektoch (ESG) podniku alebo organizácie. Tieto aspekty sú čoraz dôležitejšie pre investorov, regulátorov a spotrebiteľov, ktorí sa zaujímajú o spoločenskú zodpovednosť podnikov a udržateľnosť.
Celkový cieľ manažmentu ESG údajov spočíva v tom, aby organizácie mohli lepšie porozumieť svojmu vplyvu na životné prostredie, spoločnosť a vládnu správu a zlepšiť svoju udržateľnosť a spoločenskú zodpovednosť.

Čo zahŕňa manažment ESG údajov ?

Zhromažďovanie údajov

Identifikácia relevantných ESG údajov a získavanie informácií o environmentálnych (napríklad emisie CO2), sociálnych (ako je dodržiavanie práv pracovníkov) a vládnutých aspektoch (napríklad etické správanie)

Spracovanie údajov

Údaje sú spracované a kategorizované podľa ESG kritérií a súčasných noriem a štandardov

Hodnotenie údajov

Analytické nástroje sú použité na hodnotenie vplyvu ESG faktorov na výkonnosť podniku a jeho dlhodobú udržateľnosť

Správa údajov

Správa ESG údajov zahŕňa udržiavanie a aktualizáciu databáz, vytváranie správ a prezentácií pre zainteresované strany a zabezpečenie transparentnosti a dôveryhodnosti údajov

Integrácia ESG

Integrácia ESG údajov do stratégie podniku a rozhodovacích procesov na zlepšenie výkonnosti, riadenia rizík a tvorby hodnoty pre zainteresované strany

Čo je ESG audit ?

ESG audit, alebo audit environmentálnych, sociálnych a vládnych aspektov (ESG), je proces, počas ktorého je podnik alebo organizácia preskúmaná s cieľom posúdiť ich výkonnosť a súlad s environmentálnymi, sociálnymi a vládnymi kritériami a štandardmi.

ESG audity sú čoraz dôležitejšie pre podniky a investičné subjekty, keďže zvyšujú tlak na zlepšenie spoločenskej zodpovednosti, udržateľnosti a transparentnosti.

Hlavné prvky ESG auditu

1. Zhromažďovanie údajov

Podniky zhromažďujú údaje týkajúce sa svojich environmentálnych vplyvov (napr. emisie, odpady), sociálnych aspektov (napr. ľudské práva, zamestnanecké podmienky) a aspektov vládneho riadenia (napr. etika, transparentnosť)

2. Analýza a hodnotenie údajov

Údaje sú analyzované a hodnotené na základe relevantných ESG kritérií a štandardov, ako sú napríklad smernice Organizácie spojených národov, štandardy Global Reporting Initiative (GRI) alebo smernice Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)

3. Identifikácia rizík a príležitostí

ESG audit pomáha identifikovať environmentálne, sociálne a vládne riziká a príležitosti, ktoré môžu ovplyvniť dlhodobú udržateľnosť a výkonnosť podniku

4. Zhodnotenie súladu a odporúčaní

Na základe výsledkov auditu sa posudzuje, do akej miery podnik alebo organizácia dodržiava ESG kritériá a štandardy, a poskytujú sa odporúčania na zlepšenie súladu a dosiahnutie lepšej výkonnosti

5. Správa a prezentácia výsledkov

Výsledky ESG auditu sú spravidla zhrnuté a prezentované zainteresovaným stranám, ako sú investori, zákazníci, regulátori a verejnosť, aby sa zvýšila transparentnosť a dôveryhodnosť údajov o ESG

Čo je ESG reporting ?

ESG reporting, alebo správa o environmentálnych, sociálnych a vládnych aspektoch (ESG), je proces, v ktorom organizácia zverejňuje informácie o svojich údajoch, politikách, postupoch a výkonnosti v týchto troch oblastiach: environmentálnej udržateľnosti, sociálnych záležitostiach a vládnom riadení. Tieto správy sa zvyčajne zdieľajú s investorom, zákazníkom, zamestnancom a ďalšími zainteresovanými stranami a sú súčasťou transparentnosti a zodpovednosti organizácie.

Hlavné prvky ESG reportingu

1. Zhromažďovanie údajov

Organizácie zhromažďujú relevantné údaje týkajúce sa environmentálnych, sociálnych a vládnych aspektov svojich činností. Tieto údaje zahŕňajú napríklad emisie skleníkových plynov, podporu diverzity v zamestnaniach, dodržiavanie pracovných práv, etické správanie a štruktúru riadenia spoločnosti

2. Spracovanie a štruktúrovanie údajov:

Zhromaždené údaje sú spracované a štruktúrované do formátov, ktoré sú vhodné na zdieľanie a analýzu, aby boli pre zainteresované strany ľahko pochopiteľné

3. Vypracovanie správ

Na základe zhromaždených údajov organizácie vypracovávajú ESG správy, ktoré zahŕňajú informácie o ich výkonnosti v oblasti environmentálnych, sociálnych a vládnych aspektov, ako aj o politikách, postupoch a cieľoch v týchto oblastiach

4. Audit a overenie

Niektoré organizácie podstupujú nezávislý audit alebo overenie svojich ESG správ, aby zabezpečili ich dôveryhodnosť a transparentnosť

5. Zverejnenie a distribúcia

Hotové ESG správy sú zverejnené a distribuované zainteresovaným stranám, vrátane investorov, zákazníkov, zamestnancov, regulačných orgánov a verejnosti

Čomu pomáha ESG reporting ?

ESG reporting pomáha organizáciám zlepšiť svoju transparentnosť, zodpovednosť a dôveryhodnosť tým, že poskytujú podrobnejšie informácie o svojich vplyvoch na životné prostredie, spoločnosť a vládnu správu. Takýto prístup tiež umožňuje zainteresovaným stranám lepšie porozumieť rizikám a príležitostiam spojeným s investovaním do alebo spolupracovaním s konkrétnou organizáciou.

ESG stratégia

ESG stratégia, známa aj ako environmentálna, sociálna a vládna (ESG) stratégia, je rámec alebo plán, ktorý podnik alebo organizácia vypracúva a implementuje na riadenie a zlepšenie svojich environmentálnych, sociálnych a vládnych aspektov.
Celkový cieľ ESG stratégie spočíva v tom, aby podniky zlepšili svoju spoločenskú zodpovednosť, udržateľnosť a výkonnosť prostredníctvom integrovanej a systematickej úpravy ich environmentálnych, sociálnych a vládnych aspektov do podnikovej stratégie a každodenných operácií.

Hlavné prvky ESG stratégie

1. Stanovenie podnikových cieľov a priorít

Podniky identifikujú environmentálne, sociálne a vládne ciele, ktoré chcú dosiahnuť a určujú ich priority na základe vplyvu na podnik a zainteresované strany

2. Integrácia do podnikovej stratégie

ESG ciele sú integrované do celkovej stratégie podniku a berú sa do úvahy pri rozhodovacích procesoch a alokácii zdrojov

3. Zhromažďovanie a spracovanie údajov

Podniky zhromažďujú relevantné ESG údaje o svojich operáciách a vplyvoch a spracovávajú ich s cieľom sledovať pokrok a dosiahnuté výsledky voči stanoveným cieľom

4. Zapojenie zainteresovaných strán

ESG stratégia zahŕňa zapojenie rôznych zainteresovaných strán, ako sú zákazníci, investori, zamestnanci a verejnosť, a zohľadňuje ich očakávania a požiadavky

5. Riadenie ESG rizík a príležitostí

Podniky identifikujú ESG riziká a príležitosti, ktoré ovplyvňujú ich dlhodobú udržateľnosť a výkonnosť, a vyvíjajú opatrenia na ich riadenie a využitie

6. Zlepšenie transparentnosti a správy

ESG stratégia zahŕňa opatrenia na zlepšenie transparentnosti a správy údajov o environmentálnych, sociálnych a vládnych aspektoch podniku a jeho výkonnosti v týchto oblastiach

Oslovila Vás naša ponuka?

MÁTE ZÁUJEM O ESG REPORTING?