Zásady ochrany osobných údajov

Poučenie o ochrane osobných údajov

Ochrana Vašich osobných údajov sa spravuje ustanoveniami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a/alebo zákona č. 18/2018 Z.z. resp. zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZOOÚ“), pričom Vaše práva sú upravené najmä v § 21 a nasledujúcich ustanoveniach ZOOÚ (od 25.05.2018 v článku 5 a článkoch 12 až 22 GDPR).

Vymedzenie pojmov

Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“), ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

Spracúvanie osobných údajov je činnosť alebo súbor činností s osobnými údajmi, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, poskytovanie, obmedzenie, vymazanie, likvidácia a to automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami.

Prevádzkovateľom je každý, kto sám alebo spoločne s inými vymedzí účel spracúvania osobných údajov, určí podmienky ich spracúvania a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene. Pre účely tohto dokumentu je prevádzkovateľom Eneco, s.r.o., Budovateľská 11628/38, Prešov 080 01,IČO: 36468002, e-mail: eneco@eneco.sk, telefón: +421915973835, webové sídlo: https://www.eneco.sk/ (ďalej len “Eneco, s.r.o.”, resp. “Prevádzkovateľ” ).

Sprostredkovateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa.

Príjemca je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejne moci alebo iný subjekt, ktorému sa osobné údaje poskytujú.

Zodpovednou osobou je oprávnenou osobou, ktorá zabezpečuje dohľad na ochranou osobných údajov pri spracúvaní osobných údajov u prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa. Dohľad nad ochranou osobných údajov predstavuje viacero úloh a činností, ktoré je zodpovedná osoba povinná plniť podľa zákona o ochrane osobných údajov. Zodpovednou osobou môže byť len fyzická osoba, ktorá má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, je bezúhonná a má platné potvrdenie úradu o absolvovaní skúšky. Zodpovednou osobou môže byť aj štatutár prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa, alebo osoba, ktorá koná v mene štatutárneho orgánu. Zodpovednou osobou môže byť jedna alebo viacero fyzických osôb; zodpovednou osobou môže byť aj externá fyzická osoba.

Súhlasom dotknutej osoby je akýkoľvek slobodne daný výslovný a zrozumiteľný prejav vôle, ktorým dotknutá osoba na základe poskytnutých informácií vyjadruje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov. Súhlas obsahuje najmä údaj o tom, kto súhlas poskytol, komu sa tento súhlas dáva, na aký účel, zoznam alebo rozsah osobných údajov a čas platnosti súhlasu. Súhlas dotknutej osoby si prevádzkovateľ nesmie vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej prevádzkovateľovi právne záväzným aktom Európskej únie, medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo zákonom. Súhlas musí byť hodnoverne preukázateľný. Súhlas sa preukazuje napríklad v písomne podobe, zvukovým alebo zvukovo-obrazovým záznamom alebo čestným vyhlásením toho, kto poskytol osobné údaje do informačného systému, prípadne iným hodnoverným spôsobom.

Zásady spracúvania osobných údajov Eneco, s.r.o.

Radi by sme Vás informovali o osobných údajoch a ďalších dátach, ktoré Eneco, s.r.o. ako prevádzkovateľ na tejto webovej stránke zbiera a o spôsobe ich využitia. Je pre nás dôležité, aby každý porozumel, ktoré osobné údaje o Vás spracovávame, prečo to robíme a aké sú Vaše práva. Tieto sú získavané výhradne na legitímne účely v primeranom a presne určenom rozsahu a na základe definovaných právnych základov.

Prevádzkovateľ zhromažďuje, spracováva a používa osobné údaje v najmä pri poskytovaní služieb v súvislostis Vašim dopytom o cenovú ponukuprostredníctvom kontaktného formulára uverejneného na webovej stránke https://www.eneco.sk/. Bez ohľadu na situáciu Vás ubezpečujeme, že Vaše osobné údaje budeme chrániť, nikdy ich nepredáme ani nepoužijeme v rozpore s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov.

Osobné údaje poskytnuté prostredníctvom kontaktnéhoformulára dostupného na internetovej stránke Prevádzkovateľahttps://www.eneco.sk/, je Prevádzkovateľ s poukazom na § 10 ods. 3 písm. b) Zákona o ochrane osobných údajov oprávnený spracúvať aj bez súhlasu, nakoľko spracúvanie predmetných osobných údajov, ako osobných údajov podľa Zákona o ochrane osobných údajov, je nevyhnutné v predzmluvných vzťahoch, alebo na plnenie zmluvy, v ktorej dotknutá osoba podľa Zákona o ochrane osobných údajov, vystupuje ako jedna zo zmluvných strán.

Súhlas s použitím fotografií a videozáznamov:vyjadrenímsúhlasu so spracúvaním osobných údajov na účely vlastného marketingu Prevádzkovateľa súhlasíte s vyhotovením a zverejnením fotografií a videozáznamov v súvislosti s poskytovaním služby  za účelom propagácie Prevádzkovateľa. Fotografie, resp. videá budú zverejnené na webovom sídle Prevádzkovateľa, na sociálnych sieťach Prevádzkovateľa, na nástenkách Prevádzkovateľa a na propagačných materiáloch Prevádzkovateľa. Tento súhlas platí na dobu neurčitú. Vaše osobné údaje poskytujete dobrovoľne a tento súhlas môžete kedykoľvek písomne(t.j. listinne alebo elektronicky) odvolať zaslaním žiadosti Prevádzkovateľovi.

Vyjadrením Vášho súhlasu, že ste si prečítali poučenie o ochrane osobných údajov pre odstránenie akýchkoľvek pochybností vyhlasujete, že beriete na vedomie, že poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné na spracovanie údajov z kontaktného formuláraa následne pre riadne plnenie Zmluvy, predmetom ktorej bude poskytnutie služieb Prevádzkovateľom.

Prevádzkovateľ týmto dáva na vedomie, že Vaše osobné údaje nebudú prenesené do tretej krajiny a budú spracúvané výlučne Prevádzkovateľoma oprávnenými osobami v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov.

Za bezpečnosť osobných údajov zodpovedá Prevádzkovateľ. Prevádzkovateľ je povinný chrániť spracúvané osobné údaje pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania. Na tento účel prijal Prevádzkovateľ primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom berie do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť informačného systému.

 

Poskytovanie osobných údajov tretím osobám

Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje dotknutej osoby ďalším dôveryhodným osobám ak je to nevyhnutné na plnenie zmluvy, alebo ak dotknutá osoba udelila súhlas na takéto poskytnutie.Takými osobami sú napríkladposkytovateľ účtovníckych služieb, tvorca, prevádzkovateľ a správca webstránky prevádzkovateľa a poskytovateľ IT služieb. Tretie osoby môžu použiť tieto osobné údaje dotknutej osoby výhradne v súvislosti s plnením účelu zmluvy alebo za účelom poskytovania ďalších služieb prevádzkovateľa dotknutej osobe.

 

Účely a ciele spracúvania údajov

Prevádzkovateľ bude spracovávať Vaše údaje na nasledovné účely:

 • Administrácia klientov, Správa objednávky zákazníka, Podpora,Zhromažďovanie spätnej väzby od zákazníkov- evidujeme údaje o všetkých našich klientoch a službách, ktoré im boli poskytnuté
 • Dane a účtovníctvo – Za účelom plnenia povinností vyplývajúcich z platných zákonov a predpisov spojených s Vašou úhradou za službu sme povinní spracovávať niektoré Vaše osobné údaje – napr. pri vystavovaní faktúry k úhrade za službu
 • Dodržiavanie zákona – Môžeme spracovávať osobné údaje na účely riešenia sporov, sťažností, právnych postupov, alebo aby sme dodržiavali zákon (napr. aby sme vyhoveli súdnemu príkazu).
 • Marketingové účely – Rovnako môže dôjsť k využívaniu aj iných údajov ale výlučne na základe osobitného súhlasu, ktorý sme si od Vás vyžiadali, resp. si od Vás vopred vyžiadame.

Vyhotovenie a použitie fotografií a videozáznamov v súvislosti s plnením zmluvy, za účelom propagácie Prevádzkovateľa výlučne na základe osobitného súhlasu, ktorý sme si od Vás vyžiadali, resp. si od Vás vopred vyžiadame. Fotografie, resp. videá môžu byť zverejnené na webovom sídle Prevádzkovateľa, na sociálnych sieťach Prevádzkovateľa, na nástenkách Prevádzkovateľa a na propagačných materiáloch Prevádzkovateľa.

Doba spracúvania a archivácie osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Doba uchovávania vyplýva z právnych predpisov, prípadne dobu uchovávania Vašich osobných údajov určíme vždy vo vzťahu ku konkrétnym účelom prostredníctvom našej internej politiky.

Všeobecné doby uchovávania osobných údajov na nami vymedzené účely spracúvania osobných údajov sú nasledovné:

 • Administrácia klientov: Po skončení poskytnutia služby na základe zmluvy môže ísť o obdobie až 10 rokov.
 • Marketingové účely (zasielanie propagácie/reklamy, ponuky služieb): Až do odvolaniaVášho súhlasu alebo do zaslania námietky proti spracúvaniu Vašich osobných údajov.
 • Vyhotovenie a použitie fotografií a videozáznamov v súvislosti s poskytovaním služby, za účelom propagácie Prevádzkovateľa: Až do odvolaniaVášho súhlasu alebo do zaslania námietky proti spracúvaniu Vašich osobných údajov.
 • Dane a účtovníctvo: počas 10-tich rokov nasledujúcich po účtovnom roku, ktorého sa účtovné doklady týkajú.
 • Dodržiavanie zákona (právna agenda): Až do premlčania právneho nároku.

Uvádzame tu len všeobecné doby, počas ktorých dochádza k spracúvaniu osobných údajov na konkrétne účely. V skutočnosti však pristupujeme k likvidácií alebo anonymizácii osobných údajov ešte pred uplynutím týchto všeobecných dôb v prípade, ak Vaše osobné údaje už považujeme za nepotrebné z pohľadu uvedených účelov spracúvania.

Právny základ pre spracovávanie Vašich údajov

Vo väčšine prípadov spracovávame Vaše osobné údaje na základe toho, že spracovanie je nevyhnutné na účely oprávneného záujmu, ktorý sledujeme, na zákonnom základe, na zmluvnom základe alebo na základe súhlasu Vás ako dotknutej osoby. V prípade spracúvania na základe súhlasu máte vždy možnosť svoj súhlas odvolať.

Zodpovednosť za spracúvanie osobných údajov

Za ochranu Vašich osobných údajov je zodpovedný Prevádzkovateľ.

Vaše práva podľa Zákona o ochrane údajov

Právo na prístup k údajom – Máte právo vedieť, či spracúvame vaše osobné údaje. Pokiaľ tieto spracúvame, môžete nás požiadať o prístup k údajom. Na základe vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o spracúvaní vašich osobných údajov našou spoločnosťou.

Právo na opravu – Máte právo na to, aby vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné a aktuálne. Pokiaľ sú vaše osobné údaje nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o opravu alebo doplnenie.

Právo na vymazanie – Za určitých okolností máte právo, aby sme vaše osobné údaje vymazali. O vymazanie vašich údajov nás môžete požiadať kedykoľvek. Vaše osobné údaje vymažeme, ak

 • už vaše osobné údaje nepotrebujeme pre účel, na ktorý ste nám ich poskytli
 • odvoláte svoj súhlas
 • namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov
 • spracúvame vaše osobné údaje nezákonne
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť
 • ak ste dieťa, príp. rodič dieťaťa, ktoré súhlasilo so spracúvaním osobných údajov cez internet

Právo na obmedzenie spracúvania – Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov. Pokiaľ vašej žiadosti vyhovieme, vaše osobné údaje budeme iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať nebudeme. K obmedzeniu spracúvania vašich údajov dôjde, ak

 • nám oznámite, že vaše osobné údaje sú nesprávne, a to až dokým neoveríme ich správnosť
 • spracúvame vaše osobné údaje nezákonne, avšak vy nesúhlasíte s ich vymazaním a na miesto toho žiadate, aby sme spracúvanie vašich osobných údajov len obmedzili
 • vaše údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich práv
 • namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov, a to až kým neoveríme, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad vašimi dôvodmi.

Právo na prenosnosť údajov – Máte právo žiadať, aby sme vám poskytli vaše osobné údaje vo forme, ktorá vám umožní ľahko si preniesť údaje do inej spoločnosti.

Právo namietať – Máte právo namietať, že spracúvame vaše osobné údaje. Ak vaše osobné údaje spracúvame na účely priameho marketingu, môžete namietať ich spracúvanie kedykoľvek. Na základe námietky vaše osobné údaje vymažeme. Ak vaše osobné údaje spracúvame v nasledovných prípadoch:

 • na plnenie úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci,
 • z dôvodu nášho oprávneného záujmu,
 • vytvárania zákazníckeho profilu,
 • môžete namietať ich spracúvanie, ak máte na to osobné dôvody.

Práva používateľa môžu byť obmedzené iba ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana používateľa, alebo by boli porušené práva a slobody iných dotknutých osôb.

Používateľ má na základe písomnej žiadosti právo u prevádzkovateľa namietať voči:

 • spracúvaniu jeho osobných údajov na iný účel ako je účel stanovený v týchto podmienkach,
 • spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
 • využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) ZOOÚ na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
 • poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) ZOOÚ na účely priameho marketingu,
 • spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) ZOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jeho práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené.

Používateľ na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo preňho právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jeho osobných údajov. Používateľ má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti používateľa vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba.

Používateľ pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Ak používateľ nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak používateľ nežije, jeho práva, ktoré mal podľa ZOOÚ, môže uplatniť blízka osoba.

Právne informácie

Používateľ použitím tejto internetovej stránky potvrdzuje, že sa s podmienkami oboznámil, súhlasí s nimi zaväzuje sa ich dodržiavať.

Údaje uvedené na internetovej stránke majú informatívny charakter a nie sú právne záväzné.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za správnosť údajov, ktoré na internetovú stránku preberá od tretích osôb alebo z iných ako vlastných zdrojov.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadnú škodu spôsobenú používaním internetovej stránky. Prevádzkovateľ nezodpovedá ani za prípadnú škodu spôsobenú používaním internetových stránok tretích osôb, na ktoré odkazuje táto internetová stránka a za obsah reklamy tretích strán na tejto internetovej stránke.

Prevádzkovateľ udeľuje používateľovi právo používať internetovú stránku výhradne na osobnú potrebu používateľa. Akékoľvek iné použitie internetovej stránky podlieha predchádzajúcemu súhlasu prevádzkovateľa.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Vyplnením osobných údajov udeľujem ako dotknutá osoba  súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle ustanovení § 14 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z.. Bol/a/ som poučený/á/, že v zmysle ustanovení § 14 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z.z. môžem ako dotknutá osoba   kedykoľvek odvolať svoj súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle Zásad ochrany osobných údajov uverejnených na webovej stránke Prevádzkovateľa Eneco, s.r.o., Budovateľská 11628/38, Prešov 080 01, IČO: 36468002 https://www.eneco.sk/ochrana-sukromia, ktoré sa ma týkajú. Ďalej som bol/a/ informovaný/á/, že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním, to je pred poskytnutím súhlasu a tiež, že ako dotknutá osoba,  môžem súhlas odvolať rovnakým spôsobom, ako ho udelil/a/.

Súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely

Zaškrtnutím súhlasu so spracúvaním osobných údajov Prevádzkovateľa Eneco, s.r.o., Budovateľská 11628/38, Prešov 080 01, IČO: 36468002 súhlasíte so spracúvaním jeho osobných údajov v rozsahu: titul, meno, priezvisko, adresa trvalého, prechodného bydliska, korešpondenčná adresa, e-mail, telefónne číslo na účel marketingu, t. j. na ponúkanie alebo propagáciu služieb Prevádzkovateľa, vrátane zasielania informácií a informačných materiálov o službách a iných aktivitách realizovaných Prevádzkovateľom (všetko spolu ďalej len „Obchodné oznámenia“), na oznámenú poštovú adresu alebo elektronickú adresu (e-mail) Zákazníka, najmä podľa zákona č 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronickej komunikácii v znení neskorších predpisov, ako aj na kontaktovanie Zákazníka telefonicky, prostredníctvom SMS správ, e-mailom alebo poštou. Tento súhlas platí na dobu neurčitú. Vaše osobné údaje poskytujete dobrovoľne a tento súhlas môžete kedykoľvek písomne (t. j. listinne alebo elektronicky) odvolať zaslaním žiadosti Prevádzkovateľovi.